ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  | عضويت
 
تاريخ : بيستم و نهم بهمن 1391 ساعت 09:47   |   کد : 138

کارگاه‌های سال 1385

كارگاه تكنيك تحليل پوششي داده‌ها DEA الف: (دومين دورة مقدماتي)

26/9/85

مقدمه :

امروزه، مسئولان كشور براي اعمال مديريت بايد از الگوهاي علمي متداول در حيطة ارزيابي عملكرد، بهره بگيرند؛ تا بتوانند ميزان تلاش و نتايج حاصل از فعاليت هر يك از مؤسسات را در مقابل منابع به كار گرفته شده، سنجش و رتبه‌بندي كنند. تحليل پوششي داده‌ها، يك روش برنامه‌ريزي رياضي براي ارزيابي عملكرد واحد يا واحدهاي تصميم گيرنده (DMUs) است. اين روش در سال 1978 به وسيلة: چارنز، كوپر و رودز معرفي شد و تا به حال كاربردهاي زيادي مخصوصاً در صنعت بانكداري پيدا كرده است. يكي از خصوصيات بارز اين تكنيك در اين است كه كارآيي را بر اساس شاخص‌هاي نهاده‌اي و ستاده‌اي محاسبه مي‌كند و معياري است كه ميزان موفقيت مديريت در استفاده بهينه از نهاده‌ها در جهت توليد ستاده‌هاي بيشتر را انعكاس مي‌دهد.

2ـ هدف

شركت‌كنندگان پس از پايان اين دوره:

·  با مفاهيم ارزيابي عملكرد، كارآيي، اثربخشي و بهره‌وري آشنا مي‌شوند.

·  با روش‌هاي متداول درجه‌بندي شعب در بانك‌ها و ضعف‌ها و قوت‌هاي اين روش‌ها در ارزيابي عملكرد شعب آگاه مي‌شوند.

·  با كليات تكنيك تحليل پوششي داده‌ها به عنوان يك روش محاسبه كارآيي و روش به كارگيري آن آشنا مي‌شوند.

3ـ سرفصل‌ها

1ـ3ـ ضرورت ارزيابي عملكرد شعب بانك‌ها ـ بهره‌وري، كارآيي و اثربخشي.

2ـ3ـ روش‌هاي متداول در بانك‌ها براي ارزيابي عملكرد ـ تكنيك‌هاي درجه‌بندي تاكسونومي، فاكتور آناليز و ... ـ ضعف‌ها و قوت‌هاي روش درجه‌بندي در انعكاس كارآيي شعب ـ ارائه يك مثال در درجه‌بندي شعب.

3ـ3ـ تكنيك تحليل پوششي داده‌ها (DEA) ـ‌ مفهوم كارآيي و مرز كارآيي ـ واحدهاي تصميم‌گيرنده، شاخص‌هاي ورودي و خروجي‌ ـ ارتباط كارت امتيازي متوازن BSC با تدوين شاخص‌هاي ورودي و خروجي ـ ارتباط تحليل سلسله مراتبي AHP با محاسبه شاخص‌ها ـ توضيح هندسي مرز كارآيي ـ الگوي عملكر ـ پتانسيل عملكرد ـ مدل‌هاي مختلف تحليل پوششي داده‌ها ـ قابليت و ويژگي‌هاي DEA ـ نتايج حاصل از روش تحليل پوششي داده‌ها ـ ارائه يك مثال محاسبه كارآيي شعب ـ مقايسه نتايج با روش درجه‌بندي.

4ـ مدرسين

آقاي دكتر عليرضايي ـ آقاي خليلي و آقاي كشوري.


 

كارگاه تكنيك تحليل پوششي داده‌ها DEA ج: (دورة پيشرفته)

 

 2/12/85 لغايت 21/12/85  

مقدمه :

امروزه، مسئولان كشور براي اعمال مديريت بايد از الگوهاي علمي متداول در حيطة ارزيابي عملكرد، بهره بگيرند؛ تا بتوانند ميزان تلاش و نتايج حاصل از فعاليت هر يك از مؤسسات را در مقابل منابع به كار گرفته شده، سنجش و رتبه‌بندي كنند. تحليل پوششي داده‌ها، يك روش برنامه‌ريزي رياضي براي ارزيابي عملكرد واحد يا واحدهاي تصميم گيرنده (DMUs) است. اين روش در سال 1978 به وسيلة: چارنز، كوپر و رودز معرفي شد و تا به حال كاربردهاي زيادي مخصوصاً در صنعت بانكداري پيدا كرده است. يكي از خصوصيات بارز اين تكنيك در اين است كه كارآيي را بر اساس شاخص‌هاي نهاده‌اي و ستاده‌اي محاسبه مي‌كند و معياري است كه ميزان موفقيت مديريت در استفاده بهينه از نهاده‌ها در جهت توليد ستاده‌هاي بيشتر را انعكاس مي‌دهد.

2ـ هدف

شركت‌كنندگان پس از پايان اين دوره:

·  با مفاهيم تخصصي تكنيك تحليل پوششي داده‌ها به عنوان يك روش محاسبه كارآيي آشنا مي‌شوند.

·  با نرم‌افزارهاي مختلف اجراي مدل‌هاي DEA آشنا مي‌شوند.

3ـ سرفصل‌ها

1ـ3ـ كارآيي، كارآيي ضعيف و ناكارآيي ـ كارآيي تكنيك ـ كارآيي تخصيصي ـ كارآيي اقتصادي ـ مدل‌هاي دوفازي.

2ـ3ـ مدل‌هاي رتبه‌بندي Cross Section,  Ap ، AHP و Benchmarking ـ رتبه‌بندي شعب يك بانك تجاري.

3ـ3ـ متغيرهاي دسته‌اي (Categorical Variables) ـ نمونه‌هايي از انواع دسته‌بندي شعب ـ روش‌هاي اعمال دسته‌بندي در محاسبه كارآيي شعب بانك‌ها.

4ـ3ـ ورودي و خروجي‌هاي نامطلوب (Undesirable Data) ـ ورودي و خروجي‌هاي نامطلوب در سيستم بانكي ـ تكنيك‌هاي بكارگيري ورودي و خروجي‌هاي نامطلوب در مدل‌هاي DEA .

5ـ3ـ محدوديت‌هاي وزني ـ انواع محدوديت‌هاي وزني ـ مدل‌هاي كارآيي نسبي پادينوسكي.

6ـ3ـ مدل‌هاي با فضاي امكان توليد نامحدب FDH ـ كاربرد مدل‌هاي FDH در ارزيابي شعب.

7ـ3ـ مفهوم بازده به مقياس ـ انواع مختلف بازده به مقياس ـ روش‌هاي آماري محاسبه بازده به مقياس جامعه ـ مدل‌هاي محاسبه بازده به مقياس هر واحد تصميم‌گيرنده ـ نتايج و تحليل‌هاي منتج شده از محاسبه بازده به مقياس.

8ـ3ـ ورودي و خروجـي‌هــاي غيرقابــل كنتــرل
(Non discretionary) ـ نمونه‌هايي از ورودي و خروجي‌هاي غيرقابل كنترل در سيستم بانكي ـ روش‌هاي اعمال شرايط غيرقابل كنترل به مدل‌هاي DEA .

9ـ3ـ آشنايي با نرم‌افزارهاي تحقيـق در عمليـات AIMMS و GAMS .

4ـ مدرسين

آقاي دكتر عليرضايي، خانم عليزاد و آقاي كشوري


 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh